لطفا شکیبا باشید...
لطفا تا آپلود شدن ویدیو شکیبا باشید...

6 تمرین برای گرم کردن صدا

6 تمرین برای گرم کردن صدا

ﮔﺮم ﮐﺮدن ﺻﺪا (vocal warm up) ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي ﺑﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﺪرت ﺻﺪا دارد. اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درك ﮐﺎﻣﻞ از دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺪا و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ و رزوﻧﺎﻧﺲ ﺻﺪا ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﮔﺮم ﮐﺮدن ﺻﺪا (vocal warm up) ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي ﺑﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﺪرت ﺻﺪا دارد. اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درك ﮐﺎﻣﻞ از دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺪا و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ و رزوﻧﺎﻧﺲ ﺻﺪا ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺧﻤﯿﺎزه

ﺧﻤﯿﺎزه ﯾﮏ اﺑﺰار ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮاي ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺘﯽ ﮔﻠﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺪا ﮔﺮﻣﯽ و ﺑﻠﻨﺪي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻤﯿﺎزه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﮑﺸﯿﺪ درﺳﺖ ﻣﺜﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻤﯿﺎزه ﺑﮑﺸﯿد و در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزدم ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت زﯾﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ. 

در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺮم ﮐﺎم ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود و ﻓﻀﺎي ﭘﺸﺖ ﮔﻠﻮي ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در آﻧﺠﺎ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد. در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﺖﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺳﺎدهﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﭘﺲ ﺑﺎ اﺟﺮا ﮐﺮدن و ﺧﻮاﻧﺪن ﯾﮏ ﻧﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﻠﻮﯾﺘﺎن در ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ. 

ﺣﺎﻻ ﯾﮏ اﻟﮕﻮي ﭘﻨﺞ ﻧﺘﯽ را ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﺎﻧﻨﺪ: 1-2-3-4-5 ﯾﺎ ﺳﻞ-ﻓﺎ-ﻣﯽ-ر-دو 

در ﻧﺖﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻓﺮم ﮔﻠﻮﯾﺘﺎن را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻌﺪ را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ.

هام

هامینگ (humming) با استفاده از رزونانس بینیگلویی به صورت مستقیم ما را به سمت شفافیت و همچنین تقویت قدرت صدا هدایت ﻣﯽکند. شما ممکن است اصطلاح خواندن در ماسک صورت را شنیده باشید که تقریبا همین تاثیر را دارد.

کاري که این نوع رزونانس انجام ﻣﯽدهد این است که به صورت خیلی حرفه‌ای و مخصوص در راحت و بدون فشار اجرا کردن نتهاي بالا تاثیر می‌گذارد و سنگینی اجرا کردن نتهاي پایین را هم از بین می‌برد، تقریبا همان ویژگیهایی را دارد که هر خواننده‌اي به دنبال آن است.

هامینگ را با نت نسبتا بالایی که اجراي آن تقریبا براي شما سخت است شروع کنید. به حالت لرزش و صداي وزوز مانندي که در بینی ایجاد می‌شود توجه کنید.

حالا بدون اینکه صدایتان را قطع کنید دهانتان را باز کنید که صدایی شبیه به “ آ “ ایجاد می‌شود و توجه داشته باشید همان احساس لرزش و وزوزي را که با دهان بسته داشتید در این حالت هم باید ادامه داشته باشد. چند بار این کار را تکرار کنید.

آیا اجراي این نت برایتان آسانتر از قبل نشد؟ اگر اینطور است پس تمرین را درست انجام داده‌اید. حالا میتوانید کمکم نتهاي بالاتر را هم امتحان کنید.

خواندن مصوت “ اي ”

در این حالت قسمت عقب زبان کمی بالا میرود و هوا به سمت حفره‌هاي بینی هدایت می‌شود. براي بسیاري از افراد اجراي مصوت “اي“ تقریبا اولین تجربه در درك رزونانس بینی میباشد.

این صدا را در الگوي پنج نتی در حالتی که به نتهاي بالا و پایین می‌روید اجرا کنید و به صداي زنگ مانند و تشدیدي که ایجاد می‌شود توجه کنید. به این صورت: 1-2-3-4-5-4-3-2-1 یا دو-ر-می-فا-سل-فا-می-ر-دو

سعی کنید این حالت را به صورت اغراق‌آمیز انجام دهید یعنی دو تا سه برابر حالت معمول از زرونانس بینی استفاده کنید.

بسیاري از افراد با درك صحیح تشدید و رزونانس بینی کیفیت خوانندگیشان به یکباره چندین برابر افزایش خواهد یافت.

داشتن کسی در کنارتان که گوش آموزش دیده دارد که به آواز خواندن شما گوش دهد می‌تواند کمک خوبی در فهمیدن اشکالات و برطرف کردن آنها داشته باشد.

استفاده از صامت هاي “ ب “ و “ پ ”

هنگام اداي این صامتها فشار هوا در پشت لب ایجاد می‌شود. تمرکز کامل بر پرتاب شدن (ادا شدن) این صامتها توجه را از حلقی خواندن برمی‌دارد. می‌توانید از یک الگوي ملودیک ساده مانند : 8-5-3-1 یا دو-سل-می-دو استفاده کنید.

می‌توانید یک حرف صدادار را بعد از این صامتها به کار ببرید مانند : بی , با , پی , پا

هر نت را با تکرار این ترکیبها اجرا کنید. به این صورت : بی-بی-بی-بی

در مرحله‌ي بعدي می‌توانید تنوع به خرج دهید و آنها را با هم ترکیب کنید: بی-پا-بی-پا یا بی-پی-بی-پی

استفاده از حرف “ ز ”

موقع ادا کردن حرف “ ز “ زبان در حالت شل و ریلکس قرار دارد. از طرف دیگر این طور احساس می‌شود که صدا به سمت پایین حرکت می‌کند. این کار باعث تقویت کنترل در رزونانس گلو می‌شود. میتوانید ملودي‌های مختلف را در این حالت تمرین کنید.

تقویت صداهاي اصلی ( آ – اي – او – َ- ِ--ُ )

تقویت قدرت صدا به طور قابل توجهی نتیجه‌ي تقویت صداهاي اصلی است. خوانندگان معمولا خواندن یکی از صداهاي اصلی را بیشتر از بقیه دوست دارند چون در اجراي آن مسلط‌‌‌ تر هستند، اما این به تنهایی کافی نسیت. براي تقویت سایر صداها و مصوت‌ها روشی را به شما معرفی میکنیم که بسیار ساده است.

ابتدا یک نت مشخص را انتخاب کنید. بعد مصوت یا صداي مورد علاقه‌تان را در آن نت بخوانید. حالا همان طور که نت مورد نظر را  نگه داشتید صدا را به یکی از مصوتهاي دیگر تغییر دهید. هنگام خواندن مصوت و صداي دوم سعی کنید کیفیت اجرایتان مانند صداي اول خوب باشد. این تغییر را از صداي مورد علاقه‌تان به تمام صداهاي دیگر انجام دهید.

انجام این تمرینها علاوه بر تقویت قدرت صدا باعث می‌شود هنگام خواندن نیز احساس بهتري داشته باشید.

دیدگاه‌ها

ارسال